ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

'' Κ Α Λ Α - Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α - Κ Α Ι - Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο - Τ Ο - Ν Ε Ο - Ε Τ Ο Σ'' -